Konference k 30 letům pražských komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

Hlavní město Praha_logo
Konferenci finančně podpořil Magistrát hl. m. Prahy v rámci programu Akce celopražského významu.

Komunitní služby v oblasti péče o duševní zdraví slaví letos 30 let. V této souvislosti bychom Vás rádi pozvali na výroční konferenci, která se uskuteční v úterý 15. 9. 2020 v Praze v prostorách Staroměstské radnice pod záštitou hlavního města Prahy. Na konferenci se můžete zaregistrovat ZDE (do naplnění maximální kapacity 180 míst).

Cílem společného setkání odborníků, lidí se zkušeností s duševním onemocněním i návštěvníků z řad veřejnosti a médií bude nejenom zmapovat stávající stav komunitních služeb, ale i vytvořit základní rámec pro jejich budoucí vývoj a zasíťování v Praze.

Dopolední část konference proběhne formou plenárních přednášek, odpolední část formou paralelních workshopů, jejichž výstupy budou představeny během společného závěru.

Součástí programu konference bude i poděkování významným osobnostem a institucím a dostatečný prostor pro networking mezi jednotlivými organizacemi.

Program konference

8,00 – 9,00: registrace účastníků

9,00 – 9,30: úvodní slovo zakladatelů komunitních služeb v ČR – Jan Pfeiffer, Pavel Novák

9,30 – 9,50: Fokus – komunitních služeb první pokus

Apoštolové rozličných oblastí komunitních služeb Fokusu Praha krátce představí důvod vzniku a další genezi svých oblastí. Tématem budou nejen typy služeb, ale i všechny důležité oblasti, bez kterých by samotné služby jen obtížně fungovaly. Příspěvek je krátkou upoutávkou na souhrnný text ve sborníku.

9,50 – 10,10: Green Doors – z vyloučených lokalit do bijících srdcí komunity

Provedeme Vás místy se ztracenou a znovu nalezenou identitou, nabídneme autenticitu a neopakovatelnost kaváren. Vezmeme Vás do kuchyně, předvedeme ingredience, ucítíte vůni kávy. Toto a mnohem více z toho, co potřebujete o Green Doors vědět a není kdy se zeptat.

10,10 – 10,30: 27 let služeb Esetu pro obyvatele Prahy Helena Talandová, Ondřej Pěč

Příspěvek se zabývá proměnami koncepcí a myšlenkového zaměření Kliniky ESET a ESET-HELP od roku 1993 do současnosti. Popisuje atmosféru poskytování služeb začátku devadesátých let, okolnosti založení obou organizací, rozvojem psychoterapeutických a rehabilitačních služeb, proměnami v pojetí týmové práce, možnostmi reagovat vytvořením specifických služeb na různé potřeby pacientů nebo klientů.

10,35 – 11,00: přestávka

11,05 – 11,25: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví – Jan Pfeiffer, Barbora Wenigová, Pavel Říčan

Tři pohledy na roli Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

11,25 – 11,45: 20 let BONA, o. p. s. a její současná exploze

Příběh o tom, jak se z malé bohnické organizace BONA – „bydlení“ stala během posledních tří let velká organizace působící v celé Praze.

11,45 – 12,05: VIDA – Komu je rady, tomu je pomoci – Jitka Styblíková

Příspěvek popisuje historii vzniku center VIDA a přehled jejich činnosti

12,05 – 12,25: Svépomoc je klíčem k zotavení – Břetislav Košťál, Ctibor Lacina

Svépomocné, uživatelské a peerské aktivity v Praze jsou v poslední době podporovány z grantů, mají však svůj mnohem hlubší a starší mezilidský základ. V příspěvku představíme kromě této neformální složky svépomoci i některé projekty, které jsou na ní založené, například klub Mosty, spolek Kolumbus nebo mediální projekt Studio 27. 

12,30 – 13,30: přestávka na oběd

13,30 – 15,00: paralelní workshopy

 • kam dál v oblastech: bydlení, zaměstnávání, multidisciplinární a komunitní týmy, komunitní centra a programy

Workshopy se budou věnovat jednotlivým oblastem prostřednictvím mapování aktuálního stavu a plánů, které jednotlivé organizace do budoucna mají.

 • kde jednotlivé organizace v současné době působí
 • jaké jsou jejich největší úspěchy
 • jaké jsou jejich největší problémy
 • jak mají vymezenou cílovou skupinu a jaké výhody či nevýhody jim to přináší
 • jaké metody práce s klientem používají
 • kam do budoucna v horizontu dalších 3 let směřují
 • kam v Praze rozšiřují svoji působnost apod.

Jednotlivé workshopy povedou:

 • oblast bydlení: Eva Kudrnová, Aleš Lang
 • oblast zaměstnávání: Myroslava Bubela, Pavel Říčan
 • oblast multidisciplinární a komunitní týmy: Darina Deáková, Miroslav Pastucha
 • oblast komunitních center a programů: Eliška Mejsnarová, Jan Sobotka

15,30 – 17,00: prezentace výstupů z workshopů

Zástupci jednotlivých workshopů představí výstupy ze skupinové práce. Účastníci tak získají přehled a budou moci diskutovat o situaci a plánech ve všech čtyřech stěžejních oblastech komunitních služeb v Praze.

 • 15,30 – 15,50 oblast bydlení
 • 15,50 – 16,10 oblast zaměstnávání
 • 16,10 – 16,30 oblast multidisciplinárních a komunitních týmů
 • 16,30 – 16,50 oblast komunitních center a programů
 • 16,50 – 17,00 prostor pro společnou diskuzi

17,00 – 17,30: závěrečné slovo Pavla Nováka, networking

Záštita hlavního města Prahy

Konference k 30 letům pražských komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví se koná pod záštitou hlavního města Prahy, kterou převzala radní hlavního města Prahy Milena Johnová.

Výkonný ředitel Fokusu Praha Jan Sobotka děkuje za udělení záštity hlavního města Prahy nad konferencí k 30 letům pražských komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.
Výkonný ředitel Fokusu Praha Jan Sobotka děkuje Mgr. Mileně Johnové za převzetí záštity nad konferencí.